توضیحات

حال بايد بداني ..!؟

انگيزه ي اصلي براي يك كار آفرين موفق پول نيست !؟

آزادي است !
درست است آزادي ..

يك كار آفرين موفق دوست دارد انسان آزادي باشد و استقلال داشته باشد استقلال تصميم گيري و بعد موقيت مالي خود را به بهترين شكل رقم بزند و همين تفاوت است كه باعث مي شود كار آفرين هاي موفق ۵% از انسان ها را تشكيل دهند .

دو ويژگي كه يك كار آفرين موفق مي تواند داشته باشد چيست !؟

مي داني …!؟

١-جرعت و پذيرش خطر براي پول ، وقت و اعتبار

٢-صبر وايمان واقعي

من در اين محصول برايت خواهم گفت كه اين ويژگي ها چيست و چرا مهم ترين ويژگي هاي يك كار آفرين موفق است .

حال مي خواهم در اين محصول در كنار من باشي تا آنقدرقدرتمند شوي و از خود فردي قدرتمند بسازي كه بتواني قوانين زندگيت را خودت تعريف كني .

من در اين محصول به تو مي آموزم چگونه قدرتمند باشي و موفقيت رقم بزني .

من در اين محصول به تو فرق متخصص بودن و يك كار آفرين را خواهم آموخت .

به تو خواهم گفت كه چرا يك متخصص نمي تواند يك كار آفرين موفق باشد.

به تو مي آموزم چگونه بزرگ فكر كني و كوچك شروع كني و آرزو هايت را رقم بزني

آرزو ها انگيزه ي ايجاد مي كنند و انگيزه اشتياق را در تو زنده ميكند و اشتياق تو باعث حركت توست .

من در اين محصول بي نظير به تو مي آموزم چگونه خودت را فردي موفق ببيني ؟

به تو خواهم آموخت كه فكر و ذهنت هميشه اهداف و آرزوهايت باشد .

يادت باشد تو در هر لحظه از زندگيت يا براي پيشرفتت تلاش مي كني و يا براي پسرفتت!؟

پس انتخاب با توست كه پيشرفت كني يا خودت را تا مرز نابودي بكشاني؟

هميشه به ياد داشته باش تو در زمينه اي موفق مي شوي كه علايق زيادي به آن داري و عاشق بيزينس و كسب و كارت هستي .

رشد باور نكردني زماني اتفاق مي افتد كه تو هميشه نفر اول بودن و بهترين را بخواهي .

پس براي بهتر بودن تلاش كن چون تو لايق اين بهترين ها هستي .

چرا تو بهترين نباي؟؟

استانداردت رو ببر بالا ،انتظاراتت رو ببر بالا از خودت و عمل كردت رو افزايش بده آنگاه موفقيت و تمام بهترين ها براي توست .

پس محدوديت ها را از بين ببر من در اين محصول به تو مي آموزم كه هيچ محدوديتي را در مورد خودت قبول نكني .

تو مي تواني مانند تمام كساني كه توانستند .

پس تا انتها اين دوره در كنار من باش تا بتواني امپراطوري قوي و پايدار خودت را شروع كني و بسازي .

يادت باشد ……

خواسته هاي تو همان خواسته هاي خداوندت براي توست پس به همه ي خواسته هايت برس و احساس غرور به خالقت بده !

تو سزاوار بهترين امپراطوري هستي پس براي خودت رقم بزن آنچه را كه مي خواهي ..!!!