توضیحات

-به تو مي آموزم كه باور هاي الهي چيست؟!
و چطور باور هاي الهي را در خودت تقويت كني !؟

-من براي تو از قوانين الهي مي گويم !؟
قوانيني كه راه رسيدن به ثروت و نعمت هاست .

فقط كافيست بخواهي و قدمي برداري مطمئن باش !

خداوند همواره پاسخ گوي نيازها و خواسته هاي توست .

-من در اين محصول از انرژي برايت خواهم گفت!؟

حتما تعريفي از انرژي در ذهن داري من از انرژي برايت مي گويم كه باعث تغيير زندگي تو خواهد شد !؟

پايه تمام چيز ها در دنيا انرژي است

تو با يادگيري قوانين انرژي مي تواني قوانين زندگي را درك كني .حال مي پرسي چگونه!؟من در اين محصول كاملا برايت توضيح خواهم داد كه چگونه با قوانين انرژي مي تواني زندگي در خور لياقت خودت ،زندگي پر از نعمت پر از زيبايي بسازي.ما انسان ها به عنوان خالق پا به اين دنيا گذاشته ايم زيرا ما انسان ها خلق كننده هستيم بر عكس تمام موجودات جهان .ما خلاقيت خلق كردن داريم!؟هر چيزي كه در كنار خودت مي بيني (هواپيما،ساختمان،تلوزيون و ….)
قبل از اين كه به صورت فيزيكي ساخته شده باشند به صورت ذهني ساخته شده اند اين ما هستيم كه خلق مي كنيم و دنياي اطراف را مي سازيم .ذهن ما خلق كننده است اين ما هستيم كه به انرژي ها شكل مي دهيم !؟حال به نظرت زمان آن نرسيده از اين انرژي ،قدرت خلق كننده ات استفاده كني !؟زمان آن نرسيده با خلاقيت تمام زندگيت را بسازي !؟تو مخلوقي هستي كه مي تواني زندگيت را خلق كني !؟

پس ديگر تامل كردن بس است !؟
سعي در ساخت زندگيت داشته باش!؟

مي گويي چگونه !؟

من در اين محصول قوانين الهي جهان هستي را برايت مي گويم به تو از باورهاي درست مي گويم و مدار درست به تو ار ذهن پر قدرت مي گويم كه مي تواند آگاهانه زندگيت را خلق كند .

-من از شناخت قوانين و استفاده درست از آن برايت مي گويم .

اين محصول محصول منظق خواهد بود.

حال فقط يك چيز مي ماند!؟

تو !؟

آري فقط و فقط خودت!؟

من راه و قوانين موفقيت را برايت خواهم گفت حال تو هستي كه بايد با فراگرفتن و استفاده از اين قوانين در زندگيت شروع به ساخت زندگي عالي كني تو لايق نعمت هاي بي كران و ثروت بي كران و بي انتها هستي .

تو نيز مي تواني مانند تمام كساني كه خواستن و توانستند كه بسازند آن چرا كه مي خواستند .

اين تو هستي كه تايين كنندهي انرژي هستي وقتي فركانس را ارسال مي كني همان انرژي به سمت تو و زندگيت جذب خواهد شد .

جهان پاسخ دهنده است.
پاسخ مي دهد به فركانس هاي ما.

حال ديگر نوبت توست !؟
اين تو هستي كه بايد بخواهي تا بتواني رقم بزني .

بهتر است براي آرزوهايت ديگر قدمي برداري و دست از درنگ برداري .

رويا هاي خودت را بساز چون تو سزاوار رسيدن به رويا ها و آرزوهايت هستي .

رويا هاي خودتان را بسازيد؛ زيرا كسي شما را استخدام ميكند تا روياي او را بسازي.

با من باش تا با فراگرفتن اين محصول بتواني تمام چيزهايي را كه مي خواهي براي خودت رقم بزني .

من نيز در اين راه كنار تو خواهم بود تا كمكت كنم و آموخته هاي خود وا در دسترس تو قرار مي دهم تا بتواني تو نيز راه موفقيت را پيدا كني و از پيش رفت هاي پي در پي لذت ببري !؟

حال به دنبال ساخت روياهايت باش