توضیحات

من اين دوره را براي تو آماده كرده ام براي تو كه دوست داري با تكنيك هاي فروش براي خودت بهترين ها را رقم بزني ،براي تو كه دوست داري در حرفه خود فرد موفقي باشي و بسازي هر آنچه را كه مي خواهي .

فروش عامل حياتي يك كسب و كار است اگه شما فروش بلد نباشين عملا كسب و كاري نخواهيد داشت .

برايت يك توضيح كوتاه خواهم داد از فروش وخواهم گفت در دوره ي فروش چه تكنيك هايي را به تو خواهم آموخت تا بي نهايت ثروت بسازي براي خودت .

هر كسب و كاري داراي ۳بخش حياطي است :

١-توليد

٢-عمليات

٣-بازاريابي

-حال شركت هاي ضعيف و شركت هايي كه داراي ركود هستند اين چنين عمل ميكنند:

٢٥٪؜ را براي توليد

٦٥٪؜ را براي عمليات

١٠٪؜ را براي بازاريابي و فروش قرار مي دهند .

-حال شركت هاي قوي و موفق اين چنين عمل مي كنند:

٢٥٪؜ را براي توليد

١٠٪؜ را براي عمليات

٦٥ ٪؜ درصد را براي بازاريابي و فروش قرار مي دهند.

درست است !؟

بزرگترين قسمت براي موفقيت در فروش عالي و ثروت آفرين بازاريابي و فروش آن محصول است .حال برايت خواهم گفت در اين دوره كه از تو يك فرد موفق در زمينه فروش مي سازد چه تكنيك هايي را به تو خواهم آموخت .

من در اين دوره به تو مي آموزم تكنيك هاي ارتباطي را ونحوي برخورد با مشتري .

من در اين دوره به تو تكنيك هاي مقابله با بهران را مي آموزم .

حال از تو سوالي دارم!؟

چرا در همين شرايط بد اقتصادي بعضي ها بهترين فروش را دارند !؟

من برايت خواهم گفت زيرا باور اين افراد با بقيه متفاوت است.
آن ها باور دارند كه بايد بسازند هر آنچه را كه مي خواهند چون خود را لايق بهترين ها مي دانند.

حال ديگر وقت آن است تو نيز باور ها و مدار زندگيت را تغيير دهي و بسازي هر آنچه را كه مي خواهي چون تو لايق آن هستي .

من در اين دوره به تو مي آموزم تكنيك هاي فروش را

به تو مي آموزم تكنيك هاي هدف گذاري و كنترل روي برنامه ريزيت را .

 

يادت نرود كه هيچ كس ارزش محصولت را به اندازه خودت نمي داند اين تو هستي كه ارزش محصولت را بهتر ار هر كسي مي داني و راحت تر مي تواني از محصولت دفاع كني پس تو مي تواني بهترين فروشنده براي محصولت باشي .

من به تو خواهم آموخت كه چقدر از منابع را در كجا استفاده كني .

حال مي پرسي يعني چه :

يعني چقدر انرژي بگذاري

چقدر وقت بگذاري

چقدر هزينه بگذاري

تا بتواني بهترين شرايط را براي خودت فراهم كني و بهترين را براي خودت رقم بزني .

من به تو در اين دوره مي آموزم كه چگونه اولويت بندي در كارهايت داشته باشي

من برايت خواهم گفت چگونه استفاده درست كني از الگو خا و تقليد از قول هاي صنعت خودت .
من در اين دوره ي بي نظير معني و مفهوم بازاريابي و فروش و تفاوت اين ها را برايت خواهم گفت .

من از معني و مفهوم استراژدي مي گويم

به تو مي آموزم چگونه ايجاد كني استراژدي هاي گوناگون را

حال مي خواهم بدانم مي داني ما چند هدف داريم !؟

اهداف دو دسته هستند :

اهداف كيفي
اهداف كمي

من برايت توضيح خواهم داد اهداف كيفي چيست و در چه زمينه اي استفاده مي شود .
برايت مي گويم از اهداف كمي و چگونه استفاده كردن از اين اهداف را

من در اين دوره به تو خواهم آموخت تكنيك هاي كلوزينگ يا قدرت ارجاع را

خواهم آموخت تكنيك هاي فن بيان و به وجود آوردن اعتماد به نفس را

من به تو مي آموزم پول اعتماد به نفس به چ مفهوم است ؟ به تو مي آموزم كه چگونه اين پول اعتماد به نفس را بالا ببري و از آن لذت ببري و رقم بزني بهترين ها را.

در تمام اين دوره مي تواني كنار من باشي تا بتواني با آموختن تمام تكنيك ها براي خودت بسازي هر آنچه را كه مي خو اهي .

من ايمان دارم اين دوره از تو فردي قدرتمند خواهد ساخت و هر آنچه كه لايقش هستي را برايت خواهد ساخت تو بعد از اين دوره مي تواني اراده كني و هر آنچه را كه مي خواهي بسازي و بدست بياوري .

آيا مي خواهي واقعا بسازي روياهايت را ؟!

آيا خواهان موفقيت هستي!؟

آيا ثروت و آرامش بي انتها را دوست داري ؟!

مي دانم كه خواهان تمام اين اتفاقات هستي چون انسان عاشق زيبايي و آرامش است .
پس قدمي بردار و تغيير بده هر آنچه را كه مي خواهي

من كنارت هستم تا تغيير دهيم زندگيت را و بسازيم در كنار هم بهترين ها را برايت
خوش حالم كه تصميم گرفتي روي خودت و زندگيت سرمايه گذاري كني به تو تبريك مي گويم كه خواهان بي نهايت ها هستي پس كنار من باش در طول كل مسير .

يادت باشد …!!

تو مي تواني مانند تمام كساني كه خواستند و توانستن

پس در كنار من باش بخواه و تغيير بده زندگيت را .