توضیحات

دوره اي به اسم هدف گذاري
هدف!؟كدام يك از ما واقعا در زندگي يك هدف واقعي داريم !؟آيا مي داني هدف واقعي چيست ؟-من در اين دوره تكنيك هايي را به تو مي آموزم كه تو را به هدف واقعي خواهد رساند.-من در اين دوره به تو خواهم آموخت هدف واقعي در زندگي چيست ؟-من با اين دوره آمده ام كه ديگر تو را از سر درگمي هاي ذهنت بيرون آورم تا بتواني هدف واقعي را تشخيص دهي .-ما در كنار هم خواهيم آموخت كه هدف گذاري در زندگي چقدر ارزشمند است
چقدر مي تواند باعث موفقيت تو باشد .تو اي اشرف مخلوقات پروردگارت در وجود تو قدرت توانست را قرار داده تو توانايي خلق زندگي خودت را داري پس از اين توانايي استفاده كن و خلق كن زندگيت را كه زيبا ترين ها براي توست.-من در اين دوره به تو كمك مي كنم كه نتيجه ي فوق العاده بي نظيري را با اتمام اين دوره بگيري من ايمان دارم تو بعد از اتمام دوره ميتواني رقم بزني هر آنچه را كه مي خواهي

حال مي پرسي چگونه امكان پذير است ؟

در كنار من باش تا من برايت بگويم چگونه همان طور كه من توانستم تو نيز مي تواني به هر آنچه كه دوست داري برسي .

اين شما هستين كه شرايط را خلق مي كنيد .

جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم به فركانس ها و افكار و باور هاي ما عكس العمل نشان مي دهد .
تو خود نيز حال كه در كنار من هستي در اين دوره به اين دوره هدايت شده اي و من نيز كمكت خواهم كرد كه بهترين را براي خودت رقم بزني و خالق زندگيت باشي .زندگي هميشه براي شما بهترين را مي خواهد اين ما هستيم كه انتخاب مي كنيم چه چيزي را به زندگي خود جذب كنيم زيبايي و ثروت را يا ناتواني و حسرت را
جهان براي ما بهترين را مي خواهد پس اين تو هستي كه تلاش مي كني براي تمام اين خواسته هامن از تو مي خواهم ديگر قدمي براي رويا ها و اهدافت برداري تو نيز مانند تمام انسان هاي ثروت مند لايق ثروت بي كران هستي فقط كافيست مانند آنها از اين جهان بخواهي و بياموزي اين قوانين جهان هستي را و در زندگيت به كار گيري و براي خودت خلق كني هر آنچه را كه مي خواهي .من در اين دوره پر قدرت همراه تو تمام اين پله هاي موفقيت راطي ميكنم و تو را ياري ميدهم تا تو نيز بتواني براي خودت موفقيت بسازي.در اين دوره ي پر قدرت كنار من باش تا با هم هدف درست ،مدار درست و باور درست را تشخيص دهيم تو خود قدمي براي خودت بردار و من نيز به تو كمك مي كنم و تمام تجربيات و آموخته هايم را در اختيارت قرار خواهم داد و در تمام طول مسير با تو همراه هستم .من كنارت هستم تا به تو بي آموزم خالق زندگيت باشي و خلق كني هر آنچه كه به تو آرامش و احساس زيبا مي دهد تو نيز در اين دوره همراه من باش و براي تمام خواسته ها و آرزو هايت بجنگ و بياموز واه رسيدن به آرزو هايت را .