دوره‌های خداشناسی

خانهدوره‌هادوره‌های خداشناسی

پیام‌های خداوند

آشنایی و دوستی با خدا اصلی‌ترین نتیجه این دوره است. این دوره چیزی است که در تمام جوانب زندگی شما را عوض خواهد کرد. و نتایجی که از آن می‌گیرید پایدار و همیشگی ...

شرکت در دوره