تنها تو را می‌پرستم
و تنها از تو
یاری می‌جویم

من علیرضا غروی، هر روز معجزه‌های خدا را در زندگی خود میبینم. با تمام وجودم می‌خواهم تو را نیز با معجزات الله یکتا آشنا کنم.

از امروز با من هم‌مدار شو

دوره‌های خداشناسی

حضور خدا را در زندگی خود پر رنگ کنیم. تنها کسی که باید از او مدد جوییم

پیام‌های خداوند

آشنایی و دوستی با خدا اصلی‌ترین نتیجه این دوره است. این دوره چیزی است که در تمام جوانب زندگی شما را عوض خواهد کرد. و نتایجی که از آن می‌گیرید پایدار و همیشگی ...

شرکت در دوره

برترین دانشجویان

به حضور شما در کنار خودم افتخار می‌کنم

 • مینا اماندادی
  ۱۳ روز عضو سایت دانشجوی دوره‌ی پیام‌های خداوند 46 امتیاز
  46 امتیاز
  1
 • مرتضی کمالی
  ۲۱ روز عضو سایت دانشجوی دوره‌ی پیام‌های خداوند 43 امتیاز
  43 امتیاز
  2
 • ریحانه رازمند
  ۵ روز عضو سایت دانشجوی دوره‌ی پیام‌های خداوند 43 امتیاز
  43 امتیاز
  3
 • صدیقه آقایی
  ۵ روز عضو سایت دانشجوی دوره‌ی پیام‌های خداوند 43 امتیاز
  43 امتیاز
  4
 • امیرحسین میرزائی
  ۴ روز عضو سایت دانشجوی دوره‌ی پیام‌های خداوند 42 امتیاز
  42 امتیاز
  5

نتایج شما

در خانواده بزرگ غروی